Skip to content Skip to footer

Όροι συμμετοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

  1. Η διοργανώτρια εταιρεία AS COMPANY, (στο εξής «Διοργανώτρια») δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, ενδεικτικώς ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (ηλεκτρονική διεύθυνση), φύλο μωρού, ηλικία κ.α., με αποκλειστικό σκοπό επεξεργασίας τους τη διενέργεια του διαγωνισμού και της κλήρωσης, όπως και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόδοσης και παραλαβής του δώρου (giveaway), πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές επεξεργασίας που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 – GDPR. Οι συμμετέχοντες παρέχουν, δια της συμμετοχής τους με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων βημάτων συμμετοχής, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια, στην εκ μέρους της επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή/και μετά το πέρας αυτού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών του διαγωνισμού δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό, παρά μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας του παρόντος διαγωνισμού. Συμπληρωματικώς, τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων, που καταχωρούνται νομίμως από τους ίδιους για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για την αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων (newsletters) που αφορούν σε στοχευμένες προωθητικές ενέργειες (π.χ. καμπάνιες) της AS COMPANY, εφόσον έχει δοθεί συναίνεση κατά την εγγραφή, ενώ σε κάθε ενημερωτικό δελτίο, παρέχετε παράλληλα η δυνατότητα να ανακαλούν την εμπράκτως παρασχεθείσα συναίνεσή τους, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου check box, οποτεδήποτε και για το μέλλον, κάνοντας με άμεσο, εύκολο και κατανοητό τρόπο «απεγγραφή» από την λίστα αποδεκτών των ενημερώσεων αυτών.
  2. Κάθε συμμετέχων στον διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, μέσα στα πλαίσια των χρηστών συναλλακτικών ηθών και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση τυχόν ύπαρξης τεχνικού προβλήματος κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού, λόγω κακής λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας (μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο), στην οποία φιλοξενείται. Λαμβάνοντας μέρος στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, οι νικητές παρέχουν προς τη Διοργανώτρια τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεσή τους και αποδέχονται ρητώς τον όρο ότι η εικόνα τους, είτε ως στοιχείο φωτογραφικής αναπαράστασης ή/και ως αντικείμενο αποτύπωσης σε σύστημα εγγραφής και αναπαραγωγής κινούμενης εικόνας με ήχο (βίντεο) δύναται να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση των προωθητικών της σκοπών. Το ανωτέρω αποκτηθέν υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Διοργανώτρια χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση. Αδικαιολόγητη άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε ανακοίνωση ή διαδικτυακή ανάρτηση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα και η φωτογραφία τους ή/και βίντεο σε ιστότοπους χρήσης και εκμετάλλευσης της Διοργανώτριας ή συνεργαζόμενης εταιρείας, νομιμοποιεί τη Διοργανώτρια να αρνηθεί ή ανακαλέσει τη χορήγηση του δώρου ή δώρων (Giveaways).
  3. Τα προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού και στην απόδοση των giveaways. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας, στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού, δύνανται να ανακαλέσουν οποτεδήποτε την συγκατάθεσή τους για το μέλλον με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ascompany.gr οπότε και θα παύσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.
  4. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση σε διόρθωση, περιορισμό, εναντίωση, διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, που παρέχουν στη Διοργανώτρια για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και τηρούνται στο αρχείο αυτής, σύμφωνα με τις αρχές επεξεργασίας που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 – GDPR. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, απαιτείται η αποστολή σχετικού email στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@ascompany.gr, σύμφωνα με την προβλεπόμενη σχετική διαδικασία που τηρεί η Διοργανώτρια, στο πλαίσιο ανταπόκρισής της στα αιτήματα των υποκειμένων – φυσικών προσώπων – συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι θα εξαντλήσει κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και θα κάνει την βέλτιστη, ελάχιστη και απολύτως αναγκαία μόνο χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όπως ο νόμος ορίζει και αυστηρώς και αποκλειστικώς για τον σκοπούς που διαλαμβάνονται ανωτέρω, δηλαδή για τη διενέργεια του διαγωνισμού, της κλήρωσης και την απόδοση και παραλαβή των giveaways.
  5. Ο διαγωνισμός «Baby Shower» που διεξάγεται στη σελίδα https://asmama.gr/diagonismoi/ θα ξεκινήσει 12/05/2024 και θα έχει διάρκεια μέχρι 26/05/2024 και ώρα 00:00. Οι νικητές θα είναι τρεις (3) και θα κερδίσουν από ένα Baby Clementoni Kit με δώρα αξίας άνω των 150€. Η κλήρωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 27/05/2024 από έγκυρη εφαρμογή και την ίδια ημέρα οι νικητές θα ανακοινωθούν στη σελίδα https://asmama.gr/diagonismoi/ και στo Instagram στην επίσημη σελίδα της εταιρείας https://www.instagram.com/ascompany.toys/ με αντίστοιχο story. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στη φόρμα εγγραφής ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
  6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό στελέχη και υπάλληλοι /εργαζόμενοι της AS και των θυγατρικών της εταιριών, σύζυγοι και συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού. Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντων της AS.
  7. Ο κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί με σχετικό προσωπικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει κατά τη συμμετοχή του. Κατά την επικοινωνία υποχρεούται να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του και πιθανώς περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας, σχετικά με την παραλαβή του δώρου του. Εάν δεν απαντήσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωση του ή την απόπειρα επικοινωνίας μαζί του ή διαπιστωθεί οποιοσδήποτε λόγος αποκλεισμού από το διαγωνισμό, η εταιρεία θα προχωρήσει σε νέα κλήρωση μέσω έγκυρης εφαρμογής προκειμένου να οριστεί νέος νικητής στη θέση του.
  8. Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές, σύμφωνα με συνεννόηση που θα προηγηθεί μεταξύ αυτών και της AS. Η επιλογή των δώρων ανήκει αποκλειστικά στην ευχέρεια της AS. Τα δώρα-έπαθλα δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίστανται με χρήματα ή άλλα δώρα. Αποκλείεται η ευθύνη της AS με βάση τις διατάξεις περί ευθύνης πωλητή. Η υποχρέωση και ευθύνη της AS ολοκληρώνεται με την αποστολή των δώρων στους επιβεβαιωμένους νικητές. Η σωστή και ενδεδειγμένη χρήση των δώρων, είναι αποκλειστική ευθύνη του παραλήπτη τους.